Wuběr rěčow:

Wobydlerski serwis

Slědowace tematiske wobłuki wobsahuja wšitke relewantne zamołwitosće, nadawki, wustawki, postajenja, formulary a pokiwy.

Adresa

Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterskej wodźe"
Póštowa dróha 8 
01920 Pančicy-Kukow

telefon: 035796 946-0
telefaks: 035796 946-67

e-mail: verwaltung[at]am-klosterwasser.de
internet: http://www.am-klosterwasser.de 

Rěčne hodźiny

 • póndźelu: wot 8:30 do 12:00 hodź. (nimo stawnistwa, wupokazy a přizjewjenja, přemysło)
 • wutoru a štwórtk: wot 08:30 do 12:00 hodź. a wot 13:30 do 18:00 hodź.
 • pjatk: wot 08:30 do 12:00 hodź.

Kontowe daty

Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE31 8505 0300 3110 0059 80
BIC: OSDD DE81 XXX

Foto: Zarjadniski zwjazk, 2017

Alfabetiske nalićenje

 • Wustawki za archiw (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow z dnja 29.05.2006 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 1. změna z dnja 23.06.2008 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 2. změna z dnja 29.03.2009 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 3. změna z dnja 25.11.2009 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 4. změna z dnja 05.09.2012 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 5. změna z dnja 09.09.2014 (PDF-werzija)
 • Policajske wustawki (PDF-werzija)
 • Zarjadniske wustawki (PDF-werzija)
 • Wustawki wo zběranju zarjadniskich kóštow (PDF-werzija)

Pokiwy wužiwanja

Po wotewrjenju wustawkow abo postajenja w formaće PDF, móže so w njej indiwiduelnje dźěłać. Wužiwaće-li program Adobe Acrobat Reader, to steji wam na přikład pytanska funkcija pod menijowym dypkom "Bearbeiten / Suchen" abo přez tastowu kombinaciju "STRG" a "F" k dispoziji.

Wupokazy a přizjewjenja

 • informacija k zapodawanju personalneho abo pućowanskeho wupokaza (PDF-wersija)
 • połnomóc k wotewzanju personalneho wupokaza (PDF-wersija)
 • połnomóc k wotewzanju pućowanskeho wupokaza (PDF-wersija)
 • próstwa na zarjadowanje posrědkowankeho zakaza (PDF-wersija)
 • wobkrućenje přewostajenja bydlenja po § 19 Bundemeldegesetz (PDF-wersija)
 • informacije k swójbnemu wupokazej (PDF-wersija)
 • přizwolenje k wozjewjenju wosobinskich datow k jubilejej (PDF-wersija)

Stawnistwo

Wěstota, porjad a wobchad

 • próstwa na wuwzaćnu dowolnosć po § 2 Abs. 1 a 2 policajskich wustawkow Zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe" (PDF-wersija)
 • próstwa na wotpalenje wohnjostroja (PDF-wersija)
 • próstwa na chodojtypalenje (PDF-wersija)
 • próstwa plakatěrowanja z priłohu (PDF-wersija) a powšitkowne rjadownja k plakatěrowanju (PDF-wersija)
 • próstwa na wotličenje zasadźenja wohnjoweje wobory při palenju (PDF-wersija)
 • próstwa na wotličenje zasadźenja wohnjoweje wobory při techniskej pomocy (PDF-wersija)
 • próstwa na wotličenje zasadźenja wohnjoweje wobory při wěstnotnej słužbje (PDF-wersija)

Twarstwo

Přemysło

 • próstwa na přechodnu dowolnosć wjedźenja hosćenca (PDF-wersija)
 • próstwa na stajenje nachwilnych twarow (PDF-wersija)

Komornistwo, kasa a dawki

Datowy škit při požadanjach

- Pokiwy na datowy škit (PDF-wersija)

- Přizwolenje k wužiwanju datow (PDF-wersija)

Pokiwy wužiwanja

Po wotewrjenju formulara w formaće PDF hodźi so tutón elektronisce wupjenić. Wužiwaće-li program Adobe Acrobat Reader, steji wam we prawej menijowej lince funkcija "Ausfülllen und unterschreiben" k dispoziciji. W druhim kroku móžeće tekstowe pola na prawe městno sadźić a je wupjelnić a. Na kóncu smě so dokument wućišćeć a podpisać.

Zwobraznjenje: radyserb

Zamołwitosć

 1. Sylvia Neidhardtowa
  telefon: 035796 946-21, e-mail: sylvia.neidhardt[at]am-klosterwasser.de

Nadawki:

 1. personalny wupokaz
 2. pućowanski wupokaz
 3. dźěćacy wupokaz
 4. zadźerženske wuswědčenje
 5. wobkrućenje přizjewjenja
 6. próstwa wo zarjadowanje posrědkowankeho zakaza
 7. swójbny wupokaz

Formulary

Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

 1. informacija k zapodawanju personalneho abo pućowanskeho wupokaza
 2. połnomóc k wotewzanju personalneho wupokaza
 3. połnomóc k wotewzanju pućowanskeho wupokaza
 4. próstwa na zarjadowanje posrědkowankeho zakaza
 5. wobkrućenje přewostajenja bydlenja po § 19 Bundemeldegesetz
 6. informacije k swójbnemu wupokazej

Publikacije a pokiwy

wokomiknje žane njepředleža

Zamołwitosć

 1. Manuela Kochowa
  telefon: 035796 946-16, e-mail: manuela.koch[at]am-klosterwasser.de

Nadawki:

 1. wopisma (porodne wopismo, mandźelstwowe wopismo, smjertne wopismo)
 2. wućah z porodoweho registra
 3. připowědanja
 4. změna mjena

Formulary

Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

 1. informacije k wustajenju wopisma
 2. informacije k stawniskemu zmandźelenju
 3. polnomóc k přizjewjenju stawniskeho zmandźelenja
 4. próstwa k wustajenju wopisma

Publikacije a pokiwy

  1. informacija po art. 13 Europskeho zakładneho předpisa k skiće datow k winowatosći přizjewjenja a wotzjewjenja (PDF-wersija)

  Zamołwitosće za twarske naležnosće

  1. Hubertus Ryćer (gmejna Ralbicy-Róžant)
   telefon: 035796 946-10, e-mail: hubertus.rietscher[at]am-klosterwasser.de
  2. Tomaš Čornak (gmejna Njebjelčicy a kataster štomow)
   telefon: 035796 946-12, e-mail: thomas.zschornak[at]am-klosterwasser.de
  3. Markus Kreuz (gmejna Pančicy-Kukow a Chrósćicy)
   telefon: 035796 94-176, e-mail: markus.kreuz[at]am-klosterwasser.de
  4. Franz Brußk (gmejna Worklecy)
   telefon: 035796 946-11, e-mail: franz.brussk[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. přewjedźenje a wuhódnoćenje wupisanjow
  2. wobdźěłanje twarskich próstwow, wobdźělenje na twarskich zhromadźiznach, hladanje twarskich předewzaćow, pomnikoškit
  3. wobdźěłanje spěchowanskich naležnosćow, zapodaće spěchowanskich srědkow
  4. medijowe a wobchadne naležnosće
  5. wupokazanje wobjězkow (knjez Ryćer)

  Zamołwitosć za twarsku koordinaciju

  1. Uta Ričlowa
   telefon: 035796 946-11, e-mail: ute.rietschel[at]am-klosterwasser.de
  2. Blanka Šnablowa
   telefon: 035796 946-17, e-mail: blanka.schnabel[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. poradźowanje w twarskich naležnosćach
  2. wobstaranja za wšitke sobustawske gmejny
  3. wobdźěłanje spěchowanskich naležnosćow
  4. wjedźenje katastera dróhow, medijowe naležnosće, pomnikoškit
  5. ležownostne naležnosće, wobhospodarjenje zarjadniskeho twarjenja

  Wustawki a postajenja

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Wustawki a postajenja" k dispoziciji:

  1. Plan wužiwanja ležownosćow

  Formulary

  Slědowacy dokument steji jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosć

  1. Manuela Kochowa
   telefon: 035796 946-16, e-mail: manuela.koch[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. přizjewjenje, změny a wotzjewjenje přemysła
  2. wućah ze centralneho přemysłoweho registra

  Formulary

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

  1. próstwa na přechodnu dowolnosć wjedźenja hosćenca
  2. próstwa na stajenje nachwilnych twarow

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosć

  1. Měrko Domaška
   telefon: 035796 946-19, e-mail: mirko.domaschke[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. dźěłoškit a wohnjoškit
  2. policajske naležnosće, škit před powodźenjemi/hotowostwa słužba a ciwilny škit
  3. hońtwjerske naležnosće
  4. młodźina, sport, kultura
  5. Kfz-naležnosće gmejnow
  6. statistika a wólby
  7. namakane wěcy a zwěrjata

  Wustawki a postajenja

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Wustawki a postajenja" k dispoziciji:

  1. Policajske wustawki

  Formulary

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

  1. próstwa na wuwzaćnu dowolnosć po § 2 Abs. 1 a 2 policajskich wustawkow Zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe"
  2. próstwa na wotpalenje wohnjostroja
  3. próstwa plakatěrowanja z priłohu
  4. próstwa za dowolnosć ke chodojtypalenju

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Nawodnistwo

  1. Mona Glawšowa
   telefon: 035796 946-28, e-mail: mona.glausch[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. nawodnistwo wotrjada a druhe nadawki
  2. hospodarske naležnosće gmejnow Pančicy-Kukow a Worklecy

  Zamołwitosće za komornistwo

  1. Franciska Czapikowa
   telefon: 035796 946-24, e-mail: franziska.czapik[at]am-klosterwasser.de
  2. Andreja Lukašowa
   telefon: 035796 946-22, e-mail: andrea.lukasch[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1.  hospodarske naležnosće gmejnow Njebjelčicy, Worklecy a Ralbicy-Róžant

   

  Zamołwitosće za dawki

  1. Bernadet Kowarjowa
   telefon: 035796 946-26, e-mail: bernadett.kowar[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. zakładne a přemysłowe dawki
  2. psyče dawki
  3. hospodarske naležnosće zarjadniskeho zwjazka

   

  Zamołwitosće za kasu

  1. Diana Petasch
   telefon: 035796 946-25, e-mail: diana.petasch[at]am-klosterwasser.de
  2. Simona Pjetašowa
   telefon: 035796 946-30, e-mail: simone.petasch[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. kasowe naležnosće gmejnow a zarjadniskeho zwjazka
  2. napominanje a wukonjenje

  Wustawki a postajenja

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Wustawki a postajenja" k dispoziciji:

  1. Wustawki wo zběranju zarjadniskich kóštow

  Formulary

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

  1. połnomóc ke kasěrowanju - gmejna Chrósćicy
  2. połnomóc ke kasěrowanju - gmejna Njebjelčicy
  3. połnomóc ke kasěrowanju - gmejna Pančicy-Kukow
  4. połnomóc ke kasěrowanju - gmejna Ralbicy-Róžant
  5. połnomóc ke kasěrowanju - gmejna Worklecy
  6. přizjewjenje psa
  7. wotzjewjenje psa

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosć za personal

  1. Gabriela Mikelowa
   telefon: 035796 946-31, e-mail: gabriela.mickel[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. mzda a personalne naležnosće
  2. hladanje hard- a software
  3. wjedźenje zapisow za inventar
  4. kreditowe naležnosće

  Zamołwitosć za socialne naležnosće

  1. Borbora Krawžina
   telefon: 035796 946-23, e-mail: barbara.krause[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. pěstowarnje
  2. socialne naležnosće a bydlenski pjenjez
  3. wobhospodarjenje komunalnych bydlenjow a bydlenske spěchowanje

  Formulary

  wokomiknje žane njepředleža

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosće

  1. Kathrin Młynkowa (gmejna Chrósćicy)
   telefon: 035796 96210, e-mail: gemeinde[at]crostwitz.de
  2. Uta Ričlowa (gmejna Njebjelčicy)
   telefon: 03578 301006, e-mail: gemeinde[at]nebelschuetz.de
  3. Petra Šwejdźina (gmejna Pančicy-Kukow)
   telefon: 035796 94175, e-mail: gemeinde[at]panschwitz-kuckau.de
  4. Petra Kmjećowa (gmejna Ralbicy-Róžant)
   telefon: 035796 96832, e-mail: gemeinde[at]ralbitz-rosenthal.de
  5. Borbora Krawžina (gmejna Worklecy)
   telefon: 035796 96342, e-mail: gemeinde[at]raeckelwitz.de

  Nadawki:

  1. přiwzaće wobydlerskich naležnosćow
  2. organizatoriske dźěła w nadawku wjesnjanostow
  3. protokolne wjednistwo za gmejnu
  4. pisanske dźěła w nadawku wjesnjanostow

  Formulary

  wokomiknje žane njepředleža

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosć

  1. Eduard Luhmann
   telefon: 035796 946-15, e-mail: friedensrichter[at]am-klosterwasser.de
  2. Tilo Žur

  Nadawki:

  1. wohroženje, skřiwdźenja, kaženje domjaceho měra, zwady ze susodom
  2. zranjenje ćěła, wobškodźenje wěcow, zranjenje wosobinskeje česće
  3. zwady wo zamóženskoprawniskich žadanjach (na přikład: płaćenske žadanja)

  Formulay

  wokomiknje žane njepředleža

  Publikacije a pokiwy

  Rěčne hodźiny: kóždy 2. štwórtk w měsacu, wot 16:00 do 17:30 hodź.

  (hlej pokiw w nowinje "Mitteilungsblatt")

  Předsyda

  1. Měrko Domaška
   telefon: 035796 946-19, e-mail: mirko.domaschke[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. nutřkowna organizacija zarjadnistwa, wjednistwo hłowneho zarjada a šulske naležnosće
  2. twarske wjednistwowe planowanje a wotkrywanske prawo
  3. prawniske naležnosće, dróhotwarske přinoškowe prawo a wustawkowe prawo za gmejny a zwjazk,
  4. přihotowanje a wobdźělenje na zhromadźiznach gmejnskich radow a wobzamkowacych wuběrkow
  5. zawěsćenja a archiwěrowanje

   

  Póšta a zhromadźinske podłožki

  1. Petra Šwejdźina
   telefon: 035796 946-15, e-mail: petra.schwede[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. wobdźěłanje póštoweho zachoda
  2. wudźěłanje zhromadźiznowych podłožkow za gmejny

   

  Sekretariat

  1. Regina Knopowa
   telefon: 035796 946-20, e-mail: regina.knopp[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. wjedźenje aktoweho plana, hladanje archiwa, póštowy za- a wuchod
  2. koordinacija terminow, zjawnostne dźěło
  3. organizatoriske nadawki a telefonowa słužba
  4. protokolne wjednistwo a pisanske dźěła za zarjadniski zwjazk
  5. wudźěłanje zhromadźiznowych podłožkow za zarjadniski zwjazk a za gmejny

  Wustawki a postajenja

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Wustawki a postajenja" k dispoziciji:

  1. Zarjadniske wustawki

  Formulary

  wokomiknje žane njepředleža

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  1. Roswitha Kubašowa - za gmejnu Pančicy-Kukow

  telefon 035796-94623, e-mail Roswitha.kubasch[at]am-klosterwasser.de

   

  2. Borbora Krawžina - za gmejny Njebjelčicy, Worklecy a Ralbicy-Róžant

  telefon 035796-94623, e-mail Barbara.krause[at]am-klosterwasser.de