Wuběr rěčow:

Wobydlerski serwis

Slědowace tematiske wobłuki wobsahuja wšitke relewantne zamołwitosće, nadawki, wustawki, postajenja, formulary a pokiwy.

Adresa

Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterskej wodźe"
Póstowa dróha 8 
01920 Pančicy-Kukow

telefon: 035796 946-0
telefaks: 035796 946-67

e-mail: verwaltung[at]am-klosterwasser.de
internet: http://www.am-klosterwasser.de 

Rěčne hodźiny

 • póndźelu: wot 08:30 hodź. - 12:00 hodź.
 • wutoru a štwórtk: wot 08:30 hodź. - 12:00 hodź. a wot 13:30 hodź. do 18:00 hodź.
 • pjatk: wot 08:30 hodź. do 12:00 hodź. (nimo stawnistwa, wupokazy a přizjewjenja, přemysło)

 

Kontowe daty

Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE31 8505 0300 3110 0059 80
BIC: OSDD DE81 XXX

Foto: Zarjadniski zwjazk, 2017

Alfabetiske nalićenje

 • Wustawki za archiw (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow z dnja 29.05.2006 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 1. změna z dnja 23.06.2008 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 2. změna z dnja 29.03.2009 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 3. změna z dnja 25.11.2009 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 4. změna z dnja 05.09.2012 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 5. změna z dnja 09.09.2014 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 6. změna z dnja 07.09.2020 (PDF-werzija)
 • Policajske wustawki (PDF-werzija)
 • Zarjadniske wustawki (PDF-werzija)
 • Wustawki wo zběranju zarjadniskich kóštow (PDF-werzija)

Pokiwy wužiwanja

Po wotewrjenju wustawkow abo postajenja w formaće PDF, móže so w njej indiwiduelnje dźěłać. Wužiwaće-li program Adobe Acrobat Reader, to steji wam na přikład pytanska funkcija pod menijowym dypkom "Bearbeiten / Suchen" abo přez tastowu kombinaciju "STRG" a "F" k dispoziji.

Wupokazy a přizjewjenja

 • połnomóc k wotewzanju personalneho wupokaza (PDF-wersija)
 • połnomóc k wotewzanju pućowanskeho wupokaza (PDF-wersija)
 • přizwolenje njepołnolětnych (PDF-wersija)
 • próstwa na zarjadowanje posrědkowankeho zakaza (PDF-wersija)
 • wobkrućenje přewostajenja bydlenja po § 19 Bundemeldegesetz (PDF-wersija)
 • informacije k swójbnemu wupokazej (PDF-wersija)
 • přizwolenje k wozjewjenju wosobinskich datow k jubilejej (PDF-wersija)

Stawnistwo

Wěstota, porjad a wobchad

 • próstwa na wuwzaćnu dowolnosć po § 2 Abs. 1 a 2 policajskich wustawkow Zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe" (PDF-wersija)
 • próstwa na wotpalenje wohnjostroja (PDF-wersija)
 • próstwa na chodojtypalenje (PDF-wersija)
 • próstwa na plakatěrowanje (PDF-wersija)
 • próstwa na wotličenje zasadźenja wohnjoweje wobory při palenju (PDF-wersija)
 • próstwa na wotličenje zasadźenja wohnjoweje wobory při techniskej pomocy (PDF-wersija)
 • próstwa na wotličenje zasadźenja wohnjoweje wobory při wěstnotnej słužbje (PDF-wersija)

Twarstwo

Přemysło

 • próstwa na přechodnu dowolnosć wjedźenja hosćenca (PDF-wersija)
 • próstwa na stajenje nachwilnych twarow (PDF-wersija)

Komornistwo, kasa a dawki

Datowy škit při požadanjach

- Pokiwy na datowy škit (PDF-wersija)

- Přizwolenje k wužiwanju datow (PDF-wersija)

Pokiwy wužiwanja

Po wotewrjenju formulara w formaće PDF hodźi so tutón elektronisce wupjenić. Wužiwaće-li program Adobe Acrobat Reader, steji wam we prawej menijowej lince funkcija "Ausfülllen und unterschreiben" k dispoziciji. W druhim kroku móžeće tekstowe pola na prawe městno sadźić a je wupjelnić a. Na kóncu smě so dokument wućišćeć a podpisać.

Zwobraznjenje: radyserb

Zamołwitosć

 1. Sylvia Neidhardtowa
  telefon: 035796 946-110, e-mail: sylvia.neidhardt[at]am-klosterwasser.de

Nadawki:

 1. personalny wupokaz
 2. pućowanski wupokaz
 3. dźěćacy wupokaz
 4. zadźerženske wuswědčenje
 5. wobkrućenje přizjewjenja
 6. próstwa wo zarjadowanje posrědkowankeho zakaza
 7. swójbny wupokaz

Formulary

Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

 1. informacija k zapodawanju personalneho abo pućowanskeho wupokaza
 2. połnomóc k wotewzanju personalneho wupokaza
 3. połnomóc k wotewzanju pućowanskeho wupokaza
 4. próstwa na zarjadowanje posrědkowankeho zakaza
 5. wobkrućenje přewostajenja bydlenja po § 19 Bundemeldegesetz
 6. informacije k swójbnemu wupokazej

Publikacije a pokiwy

wokomiknje žane njepředleža

Zamołwitosć

Manuela Kochowa
telefon: 035796 946-111, e-mail: manuela.koch[at]am-klosterwasser.de

 

 

Formulary

Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

 1. informacije k wustajenju wopisma
 2. informacije k stawniskemu zmandźelenju
 3. polnomóc k přizjewjenju stawniskeho zmandźelenja
 4. próstwa k wustajenju wopisma

Publikacije a pokiwy

  1. informacija po art. 13 Europskeho zakładneho předpisa k skiće datow k winowatosći přizjewjenja a wotzjewjenja (PDF-wersija)

  Zamołwitosće za twarske naležnosće

  1. Hubertus Ryćer (přemysłowe twary gmejny Ralbicy-Róžant a priwatne twary gmejny Njebjelčicy)
   telefon: 035796 946-228, e-mail: hubertus.rietscher[at]am-klosterwasser.de
  2. Tomaš Čornak (přemysłowe twary gmejny Njebjelčicy, priwatne twary gmejny Ralbicy-Róžant a kataster štomow)
   telefon: 035796 946-229, e-mail: thomas.zschornak[at]am-klosterwasser.de
  3. Markus Kreuz (gmejna Pančicy-Kukow a Chrósćicy)
   telefon: 035796 946-115, e-mail: markus.kreuz[at]am-klosterwasser.de
  4. Uta Ričlowa (gmejna Worklecy)
   telefon: 035796 946-227, e-mail: ute.rietschel[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. poradźowanje w twarskich naležnosćach
  2. přewjedźenje a wuhódnoćenje wupisanjow
  3. wobdźěłanje twarskich próstwow, wobdźělenje na twarskich zhromadźiznach, hladanje twarskich předewzaćow, pomnikoškit
  4. wobdźěłanje spěchowanskich naležnosćow
  5. medijowe a wobchadne naležnosće
  6. ležownostne naležnosće
  7. wupokazanje wobjězkow (knjez Ryćer)

   

  Wustawki a postajenja

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Wustawki a postajenja" k dispoziciji:

  • Plan wužiwanja ležownosćow

  Formulary

  Slědowacy dokument steji jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosć

  Manuela Kochowa
  telefon: 035796 946-111, e-mail: manuela.koch[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. přizjewjenje, změny a wotzjewjenje přemysła
  2. wućah ze centralneho přemysłoweho registra
  3. kontrola na wikach abo wjesnych swjedźenjach

  Formulary

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

  1. próstwa na přechodnu dowolnosć wjedźenja hosćenca
  2. próstwa na stajenje nachwilnych twarow

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosć

  Měrko Domaška
  telefon: 035796 946-211, e-mail: mirko.domaschke[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. dźěłoškit a wohnjoškit
  2. policajske naležnosće, škit před powodźenjemi/hotowostwa słužba a ciwilny škit
  3. hońtwjerske naležnosće
  4. młodźina, sport, kultura
  5. Kfz-naležnosće gmejnow
  6. statistika a wólby
  7. namakane wěcy a zwěrjata

  Wustawki a postajenja

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Wustawki a postajenja" k dispoziciji:

  • Policajske wustawki

  Formulary

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

  1. próstwa na wuwzaćnu dowolnosć po § 2 Abs. 1 a 2 policajskich wustawkow Zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe"
  2. próstwa na wotpalenje wohnjostroja
  3. próstwa plakatěrowanja z přiłohu
  4. próstwa za dowolnosć ke chodojtypalenju

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Nawodnistwo

  Mona Glawšowa
  telefon: 035796 946-223, e-mail: mona.glausch[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. nawodnistwo wotrjada a druhe nadawki
  2. hospodarske naležnosće gmejnow Pančicy-Kukow a Worklecy

  Zamołwitosće za komornistwo

  1. Franciska Czapikowa
   telefon: 035796 946-222, e-mail: franziska.czapik[at]am-klosterwasser.de
  2. Andreja Lukašowa
   telefon: 035796 946-221, e-mail: andrea.lukasch[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1.  hospodarske naležnosće gmejnow Njebjelčicy, Worklecy a Ralbicy-Róžant

   

  Zamołwitosće za dawki

  1. Bernadet Kowarjowa
   telefon: 035796 946-217, e-mail: bernadett.kowar[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. zakładne a přemysłowe dawki
  2. psyče dawki
  3. hospodarske naležnosće zarjadniskeho zwjazka

   

  Zamołwitosće za kasu

  1. Diana Petasch
   telefon: 035796 946-125, e-mail: diana.petasch[at]am-klosterwasser.de
  2. Simona Pjetašowa
   telefon: 035796 946-126, e-mail: simone.petasch[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. kasowe naležnosće gmejnow a zarjadniskeho zwjazka
  2. napominanje a wukonjenje

   

  Zamołwitosće wobdźělenja, kredity

  Angelika Krječmerjowa

  Telefon: 035796 946-224, E-Mail: angelika.kretschmer[at]am-klosterwasser.de

   

   

  Wustawki a postajenja

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Wustawki a postajenja" k dispoziciji:

  1. Wustawki wo zběranju zarjadniskich kóštow

  Formulary

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

  1. połnomóc ke kasěrowanju - gmejna Chrósćicy
  2. połnomóc ke kasěrowanju - gmejna Njebjelčicy
  3. połnomóc ke kasěrowanju - gmejna Pančicy-Kukow
  4. połnomóc ke kasěrowanju - gmejna Ralbicy-Róžant
  5. połnomóc ke kasěrowanju - gmejna Worklecy
  6. přizjewjenje psa
  7. wotzjewjenje psa

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosć za personal

  Gabriela Mikelowa
  telefon: 035796 946-225, e-mail: gabriela.mickel[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. mzda a personalne naležnosće
  2. hladanje hard- a software
  3. wjedźenje zapisow za inventar

   

  Zamołwitosć za socialne naležnosće

  Roswitha Kubašowa
  telefon: 035796 946-219, e-mail: Roswitha.kubasch[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. pěstowarnje
  2. socialne naležnosće a bydlenski pjenjez

  Formulary

  wokomiknje žane njepředleža

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosće

  1. Kathrin Młynkowa (gmejna Chrósćicy)
   telefon: 035796 96210, e-mail: gemeinde[at]crostwitz.de
  2. Constanze Róblec (gmejna Njebjelčicy)
   telefon: 03578 301006, e-mail: gemeinde[at]nebelschuetz.de
  3. Marija Jürichowa (gmejna Pančicy-Kukow)
   telefon: 035796 94175, e-mail: gemeinde[at]panschwitz-kuckau.de
  4. Carmen Kreucowa (gmejna Ralbicy-Róžant)
   telefon: 035796 96832, e-mail: gemeinde[at]ralbitz-rosenthal.de
  5. Borbora Krawžina (gmejna Worklecy)
   telefon: 035796 96342, e-mail: gemeinde[at]raeckelwitz.de

  Nadawki:

  1. přiwzaće wobydlerskich naležnosćow
  2. organizatoriske dźěła w nadawku wjesnjanosty
  3. protokolne wjednistwo za gmejnu
  4. pisanske dźěła w nadawku wjesnjanosty

  Formulary

  wokomiknje žane njepředleža

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosć

  1. Eduard Luhmann
   telefon: 035796 946-117, e-mail: friedensrichter[at]am-klosterwasser.de
  2. Tilo Žur

  Nadawki:

  1. wohroženje, skřiwdźenja, kaženje domjaceho měra, zwady ze susodom
  2. zranjenje ćěła, wobškodźenje wěcow, zranjenje wosobinskeje česće
  3. zwady wo zamóženskoprawniskich žadanjach (na přikład: płaćenske žadanja)

  Formulay

  wokomiknje žane njepředleža

  Publikacije a pokiwy

  Rěčne hodźiny: kóždy 2. štwórtk w měsacu, wot 16:00 do 17:30 hodź.

  (hlej pokiw w nowinje "Mitteilungsblatt")

  Předsyda

  Měrko Domaška
  telefon: 035796 946-211, e-mail: mirko.domaschke[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. nutřkowna organizacija zarjadnistwa, wjednistwo hłowneho zarjada
  2. twarske wjednistwowe planowanje a wotkrywanske prawo
  3. prawniske naležnosće, dróhotwarske přinoškowe prawo a wustawkowe prawo za gmejny a zwjazk,
  4. přihotowanje a wobdźělenje na zhromadźiznach gmejnskich radow a wobzamkowacych wuběrkow
  5. zawěsćenja a archiwěrowanje

   

  Sekretariat

  Petra Šwejdźina
  telefon: 035796 946-212, e-mail: petra.schwede[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. wjedźenje aktoweho plana, hladanje archiwa, póštowy za- a wuchod
  2. koordinacija terminow, zjawnostne dźěło
  3. organizatoriske nadawki a telefonowa słužba
  4. protokolne wjednistwo a pisanske dźěła za zarjadniski zwjazk
  5. wudźěłanje zhromadźiznowych podłožkow za zarjadniski zwjazk a za gmejny

   

  Póšta

  Christina Šwejdźina
  telefon: 035796 946-113, e-mail: christine.schwede[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. wobdźěłanje póštoweho zachoda
  2. zhotowenje zhromadźiznowych podłožkow za gmejny

   

  Hłowny hamt

  Blanka Šnablowa

  Telefon: 035796 946-226, E-Mail: blanka.schnabel[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. Wjedźenje katastera dróhow

  2. Próstwy na spěchowanja

  3. Twarski wohnjoškit w zjawnych domach sobustawskich gmejnow

  Wustawki a postajenja

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Wustawki a postajenja" k dispoziciji:

  1. Zarjadniske wustawki

  Formulary

  wokomiknje žane njepředleža

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Christina Šwejdźina 

  telefon 035796-946-113, e-mail Christine.schwede[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  wobhospodarjenje komunalnych bydlenjow a bydlenske spěchowanje